Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.jogafusion.pl

 • 1

Definicje pojęć użytych w regulaminie

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu internetowego www.jogafusion.pl;

Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła;

Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;

Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach serwisu internetowego www.jogafusion.pl;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.jogafusion.pl;


Towar - produkt oferowany w serwisie www.jogafusion.pl - zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), jak również w formie usługi lub inny;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Just Tech Justyna Brzegowa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.jogafusion.pl jako umowa zawierana na odległość;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Serwis - wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.jogafusion.pl umożliwiająca firmie Move Fusion Anna Brzegowa oferowanie bezpłatnych i odpłatnych Produktów;

System Płatności - podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu Sprzedawcy, z którego systemem zintegrowany jest Serwis i w którym Sprzedawca posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. W szczególności: PayU.pl  Dot Pay (przelewy bankowe, karty płatnicze);

Sprzedawca- Move Fusion Anna Brzegowa, NIP: 6811085022, Regon:356906667, Nr konta: 69 1050 1445 1000 0092 7551 3514 , z siedzibą w Jaworniku 540, kod pocztowy 32-400 Myślenice, e-mail: anna.brzegowa@jogafusion.pl;

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty firmy Just Tech Justyna Brzegowa dostępnej w serwisie www.jogafusion.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedażą i dystrybucją towarów zamieszczonych w serwisie www.jogafusion.pl zajmuje się firma Move Fusion Anna Brzegowa,
  NIP: 6811085022, Regon: 356906667 z siedzibą w Jaworniku 540, kod pocztowy 32-400 Myślenice
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach oferty znajdującej się na www.jogafusion.pl;
  b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach www.jogafusion.pl;
 5. W celu korzystania z oferty Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Just Tech zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem www.jogafusion.pl do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jogafusion.pl.
 8. Informacje o kursach podane na stronach internetowych www.jogafusion.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 • 3

Zasady korzystania z witryny

 1. 1. Warunkiem skorzystania z oferty jogafusion.pl jest poprawne wypełnienie i zaakceptowanie formularza zakupu.
 2. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z serwisu www.jogafusion.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
  b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach ww.jogafusion.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 • 4

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.jogafusion.pl  należy wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru kursu lub e-booka i postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 2. Wyboru kursu lub e-booka dokonuje się poprzez kliknięcie w napis Kup Teraz - znajdujący się na dole strony pod danym kursem lub e-bookiem.
 3. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z  www.jogafusion.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
 4. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
  c) wybranej metody płatności.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, niezbędne do realizacji zamówienia, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami i naciśnięcie przycisku „Płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po weryfikacji przez Sprzedawcę Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tego maila traktuje się jako zawarcie Umowy.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 • 5

Dostawa

 1. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za towar uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 2. Kursy i e-booki dostarczane są pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik otrzyma wiadomość z właściwym mu loginem i prośbą o wygenerowanie hasła. Po zalogowaniu otrzyma On dostęp do zakupionych towarów. Wiadomość zostanie dostarczona maksymalnie w przeciągu 24 h od akceptacji zamówienia.
 4. Użytkownik kupujący kurs za pośrednictwem serwisu www.jogafusion.pl nabywa licencję, która jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego. Zabronione jest zatem udostępnianie kursu innym osobom i jego odsprzedaż.

Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za pośrednictwem systemu Pay-u, DotPay lub karty kredytowej.

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki i wysyłać je na adres e-mail: justyna.brzegowa@jogafusion.pl lub pocztą na adres firmy Mofe Fusion Anna Brzegowa z siedzibą w Jaworniku 540, kod pocztowy 32-400 Myślenice.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot należności za towar na rzecz Klienta.
 3. Wzór formularza, z którego Klient może skorzystać odstępując od umowy, dostępny jest pod adresem: www.jogafusion.pl.
 4. Konsumentowi - zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta - nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje dotyczące towarów

 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres justyna.brzegowa@jogafusion.pl lub pocztą na adres firmy Move Fusion Anna Brzegowa z siedzibą w Jaworniku 540, kod pocztowy 32-400 Myślenice. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Licencja

 1. Klient może użytkować Towary zgodnie z poniższą Licencją.
  2. Użytkownik ma prawo korzystać z Towarów w Serwisie tylko i wyłącznie na własny użytek bez dalszego udostępniania.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Towarów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  b. publikacji, dystrybucji, powielania Towarów,
  c. oddawania w najem Towarów,
  d. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Towaru.
  4. W przypadku kiedy Sprzedawca zauważy lub otrzyma informację o tym, że użytkownik narusza licencję, Sprzedawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Towaru.

Odpowiedzialność

Użytkownicy korzystający z kursów dostępnych na stronie jogafusion.pl zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej i samopoczucia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie wykonywania ćwiczeń, ćwiczący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń. Użytkownik korzysta z kursów dostępnych na stronie jogafusion.pl na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem firmy żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z kursów.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym: www.jogafusion.pl.
 2. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

Polityka prywatności:

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Firmę Move Fusion Anna Brzegowa, z siedzibą w Jaworniku 540, kod pocztowy 32-400 Myślenice, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Firmy Move Fusion Anna Brzegowa, z siedzibą w Jaworniku 540, kod pocztowy 32-400 Myślenice, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
 • zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
  • administratorem Twoich danych osobowych jest Firma Move Fusion Anna Brzegowa, z siedzibą w Jaworniku 540, kod pocztowy 32-400 Myślenice,
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dostępne nam dane osobowe Użytkowników w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z administratorem danych wyłącznie w celu realizacji transakcji sprzedaży (Pay-U, DotPay, MyVOD). Wszystkie podane przez Użytkownika informacje są zabezpieczone w naszej bazie danych.
Sposoby płatności
Płatności obsługuje serwis Pay – U.
Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Move Fusion mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję