Regulamin

Regulamin serwisu internetowego www.jogafusion.pl

 

Definicje pojęć użytych w regulaminie

Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu internetowego www.jogafusion.pl;

Hasło - ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła;

Nazwa użytkownika (Login) - unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;

Logowanie - potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach serwisu internetowego www.jogafusion.pl;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego www.jogafusion.pl;

Towar - produkt oferowany w serwisie www.jogafusion.pl - zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), jak również w formie usługi lub inny;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Just Imagine Justyna Brzegowa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.jogafusion.pl jako umowa zawierana na odległość;

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

Serwis - wirtualna platforma dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.jogafusion.pl umożliwiająca firmie Just Imagine Justyna Brzegowa oferowanie bezpłatnych i odpłatnych Produktów;

System Płatności - podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu Sprzedawcy, z którego systemem zintegrowany jest Serwis i w którym Sprzedawca posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. 

Sprzedawca - Just Imagine Justyna Brzegowa, NIP: 5222303910, Regon:366885779, Nr konta: 67 1240 5064 1111 0011 3094 2172 , z siedzibą w Jaworniku 767, kod pocztowy 32-400 Myślenice, e-mail: anna.brzegowa@jogafusion.pl;

 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z oferty firmy Just Imagine Justyna Brzegowa dostępnej w serwisie www.jogafusion.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sprzedażą i dystrybucją towarów zamieszczonych w serwisie www.jogafusion.pl zajmuje się firma Just Imagine Justyna Brzegowa,
  NIP: 5222303910, Regon: 366885779 z siedzibą w Jaworniku 767, kod pocztowy 32-400 Myślenice
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  a) warunki i zasady składania Zamówień w ramach oferty znajdującej się na www.jogafusion.pl;
  b) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach www.jogafusion.pl;
 5. W celu korzystania z oferty Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma Just Tech zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem www.jogafusion.pl do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.jogafusion.pl.
 8. Informacje o kursach podane na stronach internetowych www.jogafusion.pl, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady korzystania z witryny

 1. 1. Warunkiem skorzystania z oferty jogafusion.pl jest poprawne wypełnienie i zaakceptowanie formularza zakupu.
 2. Warunkiem zakupu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z serwisu www.jogafusion.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
  b) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach ww.jogafusion.pl jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem www.jogafusion.pl  należy wejść na wymienioną stronę internetową, dokonać wyboru kursu lub e-booka i postępować zgodnie z wyświetlonymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 2. Wyboru kursu lub e-booka dokonuje się poprzez kliknięcie w napis Kup Teraz - znajdujący się na dole strony pod danym kursem lub e-bookiem.
 3. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z  www.jogafusion.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:
  a) przedmiotu zamówienia,
 4. b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
  c) wybranej metody płatności.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie, niezbędne do realizacji zamówienia, a także zapoznanie się z wymienionymi powyżej informacjami i naciśnięcie przycisku „Płacę”.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. Po weryfikacji przez Sprzedawcę Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tego maila traktuje się jako zawarcie Umowy.
 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

Dostawa

 1. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Sprzedawcę należności za towar uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
 2. Kursy i e-booki dostarczane są pod wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik otrzyma wiadomość z właściwym mu loginem i prośbą o wygenerowanie hasła. Po zalogowaniu otrzyma On dostęp do zakupionych towarów. Wiadomość zostanie dostarczona maksymalnie w przeciągu 24 h od akceptacji zamówienia.
 4. Użytkownik kupujący kurs za pośrednictwem serwisu www.jogafusion.pl nabywa licencję, która jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego. Zabronione jest zatem udostępnianie kursu innym osobom i jego odsprzedaż.

Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za pośrednictwem systemu Pay-u, DotPay lub karty kredytowej.

Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć na piśmie stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki i wysyłać je na adres e-mail: justyna.brzegowa@jogafusion.pl lub pocztą na adres firmy Just Imagine Justyna Brzegowa z siedzibą w Jaworniku 767, kod pocztowy 32-400 Myślenice.
 2. Sprzedawca po otrzymaniu od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy ma 14 dni na zwrot należności za towar na rzecz Klienta.
 3. Wzór formularza, z którego Klient może skorzystać odstępując od umowy, dostępny jest pod adresem: www.jogafusion.pl.
 4. Konsumentowi - zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta - nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje dotyczące towarów

 1. Reklamacje należy kierować mailowo na adres justyna.brzegowa@jogafusion.pl lub pocztą na adres firmy Just Imagine Justyna Brzegowa z siedzibą w Jaworniku 767, kod pocztowy 32-400 Myślenice. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

Licencja

 1. Klient może użytkować Towary zgodnie z poniższą Licencją.
  2. Użytkownik ma prawo korzystać z Towarów w Serwisie tylko i wyłącznie na własny użytek bez dalszego udostępniania.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
  a. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Towarów w rozumieniu Art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  b. publikacji, dystrybucji, powielania Towarów,
  c. oddawania w najem Towarów,
  d. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Towaru.
  4. W przypadku kiedy Sprzedawca zauważy lub otrzyma informację o tym, że użytkownik narusza licencję, Sprzedawca wezwie Użytkownika do usunięcia skutków naruszeń na koszt Użytkownika. W przypadku niedostosowania się Użytkownika do wezwania Sprzedawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Użytkownika wezwania, Sprzedawca może skierować wobec niego roszczenia z tytułu naruszenia Licencji Użytkownika lub innych praw do Towaru.

Odpowiedzialność

Użytkownicy korzystający z kursów dostępnych na stronie jogafusion.pl zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia, aktualnej kondycji fizycznej i samopoczucia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów zdrowotnych w trakcie wykonywania ćwiczeń, ćwiczący zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania wykonywania ćwiczeń. Użytkownik korzysta z kursów dostępnych na stronie jogafusion.pl na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem firmy żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty czy pogorszenia zdrowia w związku z korzystaniem z kursów.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem elektronicznym: www.jogafusion.pl.
 2. W razie nieważności lub niemożności wcielenia w życie którejś z regulacji zawartych w regulaminie, reszta regulacji pozostaje w mocy prawnej.
 3. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiany te nie mają wpływu na Zamówienie złożone przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień Umowy i Regulaminu strony będą starały się w pierwszej kolejności załatwić drogą porozumienia.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
 8. Kwestie ochrony danych osobowych Klientów zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

Polityka prywatności:

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

 • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Firmę Just Imagine Justyna Brzegowa, z siedzibą w Jaworniku 767, kod pocztowy 32-400 Myślenice, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926) w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
 • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Firmy Just Imagine Justyna Brzegowa, z siedzibą w Jaworniku 767, kod pocztowy 32-400 Myślenice, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.
 • zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:
  • administratorem Twoich danych osobowych jest Just Imagine Justyna Brzegowa, z siedzibą w Jaworniku 767, kod pocztowy 32-400 Myślenice,
  • masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dostępne nam dane osobowe Użytkowników w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem podmiotów współpracujących z administratorem danych wyłącznie w celu realizacji transakcji sprzedaży (Przelewy24, MyVOD). Wszystkie podane przez Użytkownika informacje są zabezpieczone w naszej bazie danych.

Sposoby płatności

Płatności obsługuje serwis Przelewy24.pl.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Move Fusion mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję